Fujitsu We Care 2017-2021 CSR

ฟูจิตสึ ส่งมอบโครงการ Fujitsu We Care 2017-2021 CSR เพิ่มพื้นทีป่าสีเขียวให้ อบต. ป่ายุบใน ระยอง ด้วยระบบออนไลน์  

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนาย โทชิโร มิอุระ กรรมการผู้จัดการ, นางกฤตินี ศิวะกุล หัวหน้ากลุ่มฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการจัดการ และ นายพรชัย พงศ์เอนกกุล หัวหน้ากลุ่ม DX Modernization พร้อมด้วย พนักงานฟูจิตสึ จัดพิธีส่งมอบพื้นที่แปลงปลูกอย่างเป็นทางการ ภายใต้โครงการ Fujitsu We Care #2017-2021  ให้กับพื้นที่ปลูกป่าขององค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ. ระยอง โดยความร่วมมือของทั้ง 3 หน่วยงาน คือ ฟูจิตสึ, สำนักงานปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท, และองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน โดยมี นายศาศวัต สุนทรส ผู้จัดการ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และนายสมศักดิ์ โมราศิลป์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่ายุบใน ร่วมรับมอบ


สำหรับโครงการ Fujitsu We Care #2017-2021 เป็นระยะเวลาต่อเนื่อง 5 ปี บนพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน ณ พื้นที่บริเวณโรงเรียนพออยู่พอกิน อ่างเก็บน้ำประแสร์ ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ได้สร้างผืนป่าไม้ให้ชุมชนได้เก็บเกี่ยวและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยตลอดระยะเวลา 5 ปี ได้มีการปลูกต้นไม้มาอย่างต่อเนื่องกว่า 500 ต้น เป็นพันธุ์ไม้ผสมผสานระหว่างไม้ยืนต้น ไม้ป่า ไม้ล้มลุก และพืชผลที่สามารถเก็บเกี่ยวกินได้ อาทิ แคแดง, มะม่วง, ชะอม, ชะมวง, มะกอกน้ำ, สับปะรด และมันสัมปะหลัง


และปีนี้เป็นปีสุดท้ายของการดำเนินโครงการนี้ ได้มีการการวัดปริมาณการกักเก็บของคาร์บอนของต้นไม้อีกด้วย โดยผืนป่าแห่งนี้มีค่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 7.2 ตัน และค่าการปลดปล่อยออกซิเจนเท่ากับ 5.8 ตัน เพื่อให้ผืนป่าแห่งนี้ได้เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศของพื้นที่จังหวัดระยอง และใช้ประโยชน์ทางสาธารณะให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป ตามความมุ่งมั่นของฟูจิตสึที่มีเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ลูกค้า สังคม และโลกของเรา ที่มีจุดมุ่งหมายที่จะ “ทำให้โลกมีความยั่งยืนมากขึ้นด้วยการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมโดยอาศัยนวัตกรรม” และนั่นคือคำมั่นสัญญาสำหรับการสร้างอนาคตที่ดีกว่าตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ


แหล่งข่าว:

ธนิษฐา วิทยานนท์

prone3300@gmail.com